گروه شرکتهای اکسیر ردکا در سال 1390 با شماره ثبت 407303 تاسیس گردیده و با بهره گیری از تیم تخصصی و توجه به نیاز کشور امروز در سه حوزه:
- واردات تجهیزات و مواد مصرفی پاتولوژی فعالیت مینماید .